Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

معرفی پروژه ها

پروژه های اتمام یافته

در این قسمت فهرست اهداف فرعی طرح نمایش داده شده اند. با کلیک کردن روی هرکدام از آنها، می توانید گام ها و پروژه های مرتبط با هر گام را مشاهده فرمایید.

تعریف و تبیین ابعاد ارزیابی مدیریت جامع آبخیزهاي کشور (IWM)

عنوان گام: بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد ارزیابی و مدیریت جامع آبخیزها (IWM)
عنوان پروژه: بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات