Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

معرفی پروژه ها

پروژه های درحال واگذاری

در این قسمت فهرست اهداف فرعی طرح نمایش داده شده اند. با کلیک کردن روی هرکدام از آنها، می توانید گام ها و پروژه های مرتبط با هر گام را مشاهده فرمایید.

تعریف و تبیین ابعاد ارزیابی مدیریت جامع آبخیزهاي کشور (IWM)

عنوان گام: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات، ساختارهاي سازمانی موجود وتبیین الگوی هماهنگي و تبادل اطلاعاتی بین سازمانی مرتبطبا مدیریت جامع آبخيزها
عنوان پروژه: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات مرتبط با مدیریت جامع آبخيزها نمایش جزئیات

شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاست‌ها و طرح‌ها) و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدید¬ها ( SWOT) برای نیل به مدیریت جامع آبخیزهای کشور

عنوان گام: ارزیابی نظام‌نامه (دستورالعمل) های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخيزهاي کشور بر اساس اصول و مبانی IWM
عنوان پروژه: ارزیابی نظام¬نامه (دستورالعمل)‌های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخیزهای کشور بر اساس اصول و مبانی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها و حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي همجوار
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي مجاور نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM
عنوان پروژه: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM نمایش جزئیات