Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

معرفی پروژه ها

در این قسمت فهرست اهداف فرعی طرح نمایش داده شده اند. با کلیک کردن روی هرکدام از آنها، می توانید گام ها و پروژه های مرتبط با هر گام را مشاهده فرمایید.

تعریف و تبیین ابعاد ارزیابی مدیریت جامع آبخیزهاي کشور (IWM)

عنوان گام: بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد ارزیابی و مدیریت جامع آبخیزها (IWM)
عنوان پروژه: بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات، ساختارهاي سازمانی موجود وتبیین الگوی هماهنگي و تبادل اطلاعاتی بین سازمانی مرتبطبا مدیریت جامع آبخيزها
عنوان پروژه: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات مرتبط با مدیریت جامع آبخيزها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسي ساختارهاي سازمانی موجود و تبیین الگوی تبادل اطلاعاتی بین سازمانی مرتبط با مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: تبیین چشم انداز و هدف آرمانی برای مدیریت جامع آبخیز ايران
عنوان پروژه: تبیین چشم انداز و هدف آرمانی برای مدیریت جامع آبخیزهای کشور نمایش جزئیات
عنوان گام: تعريف و تببين مدیریت جامع آبخیزها (IWM) و رويكردهاي آن و تهیه دانش‌نامه تخصصی
عنوان پروژه: تعریف و تبیین مدیریت جامع آبخیز (IWM) نمایش جزئیات
عنوان پروژه: تهیه دانش¬نامه تخصصی نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و تبیین ابعاد، معیارها و روش‌های ارزیابی در مديريت جامع آبخیزها
عنوان پروژه: بررسی و تبیین ابعاد، معیارها و روش‌های ارزیابی در مديريت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و تبیین ابعاد و روش‌هاي تلفیق در مدیریت جامع آبخیزها
عنوان پروژه: بررسی و تبیین ابعاد و روش¬های تلفیق در مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: تبیین جایگاه و نقش مورد انتظار نهاد‌های دولتی و غیردولتی در IWM
عنوان پروژه: تبیین جایگاه و نقش مورد انتظار نهاد‌های دولتی و غیردولتی در مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: تببین نقش مردم و بهره برداران محلی و بررسی موانع مشارکت آنها در IWM
عنوان پروژه: تببین نقش جوامع محلی و ذینفعان در ساماندهی مدیریت مشارکتی حوزه‌های آبخیز نمایش جزئیات

شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاست‌ها و طرح‌ها) و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدید¬ها ( SWOT) برای نیل به مدیریت جامع آبخیزهای کشور

عنوان گام: ارزیابی نظام‌نامه (دستورالعمل) های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخيزهاي کشور بر اساس اصول و مبانی IWM
عنوان پروژه: ارزیابی نظام¬نامه (دستورالعمل)‌های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخیزهای کشور بر اساس اصول و مبانی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و انتخاب معیارهای لازم برای ارزیابی اثرات اقدامات اجرایی آبخیزداری در گذشته
عنوان پروژه: بررسی و انتخاب معیارهای لازم برای ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری در گذشته نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و ارزیابی نمونه طرحهاي آبخيزداري اجرا شده در مناطق مختلف شناسايي الگوهای اجرا شده مدیریت جامع آبخیزها در ایران (بررسی ظرفيت‌ها، استعدادها و چالش‌ها‌)
عنوان پروژه: بررسی و ارزیابی نمونه طرح‌هاي آبخيزداري اجرا شده در آبخیزهای كشور نمایش جزئیات
عنوان گام: ارزیابی اثرات بهره‌برداری از منابع حوزه‌های آبخیز
عنوان پروژه: ارزیابی اثرات بهره‌برداری از منابع حوزه‌های آبخیز نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و ارزیابی نظام بهره‌برداری فعلی از منابع آبخيز و ارتباط آن با IWM
عنوان پروژه: بررسی و ارزیابی نظام بهره‌برداری فعلی از منابع آبخيز و ارتباط آن باIWM نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها و حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي همجوار
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي مجاور نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM
عنوان پروژه: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و ارزیابی نظام آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي كشور در زمینه IWM
عنوان پروژه: بررسی و ارزیابی نظام آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي كشور در زمینه IWM نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و ارزیابی تأثیر برنامه‌های توسعه و طرح های عمرانی بر پایداری آبخیزهاي کشور
عنوان پروژه: ارزیابی تأثیر برنامه‌های توسعه و طرح‌های عمرانی بر پایداری آبخیزهای کشور نمایش جزئیات
عنوان گام: آسيب‌شناسي وضع موجود آبخیزداری کشور
عنوان پروژه: آسيب‌شناسي وضع موجود آبخیزداری کشور نمایش جزئیات

تعیین شاخص‌های سلامت و پايداري و پهنه‌بندی آبخیزهای کشور

عنوان گام: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب
عنوان پروژه: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب نمایش جزئیات
عنوان گام: - تعيين معیارها و شاخص‌های بیوفیزیکی و اقتصادی-اجتماعی سلامت و پايداري آبخيزها و تعیین آستانه شاخص‌های منتخب
عنوان پروژه: تعيين معیارها، شاخص‌ها و حدود قابل تحمل/ آستانه سلامت و پايداري آبخيزها نمایش جزئیات

وزن‌دهی و تلفیق شاخص‌ها و اولویت‌بندی آبخیزها جهت اعمال مدیریت جامع

عنوان گام: بررسی و تعیین روش‌ وزن‌دهی، تلفیق شاخص‌ها و اولویت‌بندی آبخيز
عنوان پروژه: بررسی روش‌هاي‌ وزن‌دهی، تلفیق شاخص‌ها و اولویت‌بندی آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: پهنه‌بندي و اولویت‌بندی آبخیزها بر اساس دیدگاه‌های مختلف (اكولوژيكي، بيوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و تلفيقي)
عنوان پروژه: پهنه‌بندی و اولويت‌بندي آبخیزهاي كشور بر اساس شاخص‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف نمایش جزئیات

توسعه زیرساخت پایگاه داده‌ها و اطلاعات

عنوان گام: شناسایی داده‌ها و اطلاعات موجود و بررسی نحوه اصلاح، تکمیل، يكسان‌سازي و یکپارچه‌سازی آنها و طراحی زیرساخت داده‌اي و اطلاعاتی مناسب و چگونگی گردش و ارائه خدمات اطلاعاتي براي تحقق IWM
عنوان پروژه: شناسایی داده‌ها و طراحی زیرساخت داده‌اي و اطلاعاتی مناسب و چگونگی گردش و ارائه خدمات اطلاعاتي براي تحققIWM نمایش جزئیات
عنوان گام: تهیه و یا تکمیل پایگاه داده‌ها و اطلاعات مکانی و توصیفی برای آبخیز نمونه (Pilot Project)
عنوان پروژه: تهیه و یا تکمیل پایگاه داده‌ها و اطلاعات مکانی و توصیفی برای آبخیز نمونه نمایش جزئیات

تدوین راهبردها و سياست‌هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای دستیابی به اهداف IWM

عنوان گام: راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزه‌ها و نهادهای دینی برای تحقق اهدافIWM
عنوان پروژه: ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزه‌ها و نهادهای دینی برای تحقق اهداف نمایش جزئیات
عنوان گام: راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مشارکت آنها در سطوح مختلف سنی و جنسیتی برای تحقق اهداف IWM
عنوان پروژه: ارائه راهکارهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی- اقتصادی جوامع محلی درIWM نمایش جزئیات
عنوان پروژه: راهکارهای استفاده از ظرفیتهای انسانی و مشارکت آنها در سطوح مختلف سنی و جنسیتی برای تحقق اهدافIWM نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوين راهکارهای استفاده از دانش بومی و فن‌آوری‌های نوين در IWM
عنوان پروژه: تدوين راهکارهای استفاده از دانش بومی و فن‌آوری‌های نوين در IWM نمایش جزئیات
عنوان گام: ارزیابی ظرفیت‌های ایجاد درآمد، اشتغال و معیشت جایگزین و تعیین چارچوب‌ها و شیوه‌های نوین برای توانمندسازی جوامع مختلف محلی
عنوان پروژه: ارزیابی ظرفیت‌های ایجاد درآمد، اشتغال و معیشت جایگزین و تعیین چارچوب‌ها و شیوه‌های نوین برای توانمندسازی جوامع محلی نمایش جزئیات
عنوان گام: ارزش‌گذاری تجاری و غیرتجاری منابع و کارکردهای آبخیز و حسابداری IWMبرای آبخیزهای نمونه
عنوان پروژه: ارزش‌گذاری منابع و کارکردهای آبخیز و حسابداریIWM برای آبخیز‌های نمونه نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوين راهبردهای آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی جهت تحقق IWM
عنوان پروژه: تدوين راهبردهای آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی جهت تحقق IWM نمایش جزئیات

تدوین راهبردهای سازمانی، مالی و قانونی- حقوقی با رویکرد ذینفع‌محور برای مدیریت جامع آبخیزهای کشور

عنوان گام: تدوین ساختار سازمانی و ظرفيت‌هاي اداري مناسب به منظور تحقق IWM و تعیین سطوح مختلف (ملی- منطقه‌ای- حوضه‌‌ای) تصمیم‌گیری و اجراء
عنوان پروژه: بررسی و پیشنهاد ساختار سازمان کار مناسب جهت ایجاد هماهنگی و مشارکت کلیه ذینفعان و ذیربطان به منظور تحقق اهداف IWM نمایش جزئیات
عنوان پروژه: ارزیابی ظرفیت‌های اداری و برنامه‌ریزی موجود و تدوین دستورالعمل ظرفيت‌سازي سازماني در سطوح مختلف تصميم‌گيري نمایش جزئیات
عنوان گام: تعیین الزامات قانونی و سازوکار سازمانی برای تحقق IWM (اجرا، نظارت، پایش و ارزشیابی سامانه¬های مدیریت جامع آبخیزها)
عنوان پروژه: تعیین الزامات قانونی و سازوکار سازمانی برای تحقق اهداف IWM نمایش جزئیات
عنوان گام: - بررسی نظام بودجه‌ريزي موجود و فرایند تصویب طرح‌ها و تخصیص اعتبارات مالی و ارائه پیشنهادات اصلاحی متناسب با رویکرد IWM
عنوان پروژه: ارزیابی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ريزي موجود جهت تحققIWM نمایش جزئیات

تدوين برنامه‌هاي حوضه‌هاي رودخانه‌اي كشور

عنوان گام: تدوین برنامه حوضه‌هاي رودخانه‌اي اصلي كشور شامل وضعيت فعلي، اهداف و پيشنهاد برنامه هاي اقدام فعاليت‌هاي حفاظتی، اصلاحي و كنترلي
عنوان پروژه: تدوین رئوس برنامه اقدام در حوضه رودخانه‌هاي اصلي كشور با رویکرد اکوسیستمی (زیست بومی) و مشارکتی نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی مسائل تخصیص آب به کاربران مختلف و پیشنهاد راهکارهای مناسب در ارتباط با IWM
عنوان پروژه: بررسي مسائل تخصيص آب به كاربران مختلف و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در ارتباط با IWM نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوین برنامه های مدیریت آبخیزهای شهری
عنوان پروژه: تدوین برنامه‌های مدیریت جامع آبخیزهای شهری نمایش جزئیات

طراحی نرم افزار ارزيابي و سامانه‌های پشتیبان تصمیم ( DSS) برای تحقق IWM

عنوان گام: پیشنهاد و یا توسعه نرم‌افزار ارزیابی مناسب با شرایط ملی و با ویژگی‌های لازم (قابل ارتباط با پایگاه داده‌اي و اطلاعاتی و مبتنی بر شبکه)
عنوان پروژه: پیشنهاد و یا توسعه نرم¬افزار ارزیابی مناسب با شرایط ملی و با ویژگی¬های لازم نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوين و طراحی سامانه پایش و ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزها
عنوان پروژه: تدوين و طراحی سامانه پایش و ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: ارزیابی قابليت¬ها ومحدوديت¬هاي سامانه¬هاي پشتيبان تصميم موجود در دنيا در زمينه مديريت منابع طبيعي و انتخاب و يا طراحي و ايجاد سامانه‌ پشتيبان تصميم
عنوان پروژه: ارزیابي قابليت‌ها و محدوديت‌ها و انتخاب و طراحی سامانه پشتيبان تصميم موجود در دنيا در زمينه مديريت منابع طبيعي نمایش جزئیات
عنوان گام: شیوه به‌کارگیری و استفاده از سامانه‌ پشتیبان تصمیم‌گيري مناسب در آبخيز نمونه
عنوان پروژه: شیوه‌های به كارگيري و استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم مناسب در آبخيز نمونه نمایش جزئیات

ارزیابی سازگاری IWM با اسناد بالادستی و نظام برنامه‌ریزی کشور

عنوان گام: تبیین سازگاری برنامه مديريت جامع آبخیز با اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی کلان کشور (مانند سیاست های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)
عنوان پروژه: تبیین رابطه و تبیین رابطه و سازگاری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیز با اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی و طرح‌های کلان توسعه کشور نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی انطباق نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیز با الزامات کنوانسیون‌های بین المللی (تغییر اقلیم، مقابله با بیابانزایی، تنوع زیستی و ....) و پیوستن به معاهدات، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین المللی (WTO و ...)
عنوان پروژه: بررسی انطباق نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیز با الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی و پیوستن به معاهدات، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی انطباق نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیز با پديده‌هاي تغيير اقليم، تخريب سرزمين و كاهش تنوع زيستي نمایش جزئیات
عنوان گام: ارتباط و سازگاری برنامه‌هاي مدیریت جامع بلايای طبیعی و پدافند غيرعامل
عنوان پروژه: ارتباط و سازگاری IWMبا برنامه‌هاي مدیریت جامع بلايای طبیعی و پدافند غيرعامل نمایش جزئیات
عنوان گام: ارتباط و سازگاری رویکردها و برنامه‌هاي مديريت زیست‌بوم کشور
عنوان پروژه: ارتباط رویکردها و برنامه‌های مديريت تالاب‌ها و ساير اكوسيستم‌هاي طبيعي با IWM نمایش جزئیات

تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM

عنوان گام: تدوين سند نقشه علمي مديريت جامع آبخيز كشور
عنوان پروژه: تدوين سند راهبردی نقشه علمی- کاربردی IWM كشور نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی و پیشنهاد راهکار قانونی و تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي به‌کارگیری ملي و منطقه‌اي سند نقشه علمی مدیریت جامع آبخیز در مدیریت منابع طبيعي
عنوان پروژه: بررسی و پیشنهاد راهکارهای قانونی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های به‌کارگیری نقشه علمی مدیریت جامع آبخیزها در مدیریت منابع‌طبیعی و طرح‌هاي توسعه‌ای و عمرانی کشور نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوین نظامنامه (دستورالعمل) اجرای IWM تیپ منطقه‌اي و ارائه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز IWM
عنوان پروژه: تدوین نظامنامه (دستورالعمل) اجرای IWMتیپ منطقه‌اي و ارائه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوین دستورالعمل‌های پایش و ارزشیابی (Evaluation) اثرات اجرای IWM
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل‌های پایش و ارزشیابی اثرات اجرای IWM نمایش جزئیات
عنوان گام: پيش‌بيني اثرات بيوفيزيكي، اقتصادي و اجتماعي اجراي IWM برای آبخیزهاي نمونه
عنوان پروژه: پيش‌بيني اثرات بيو- فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي اجراي IWM برای آبخیز نمونه نمایش جزئیات
عنوان گام: پيش‌بيني اثرات فرهنگي اجراي IWM برای آبخیزهاي نمونه
عنوان پروژه: پيش‌بيني پیامدهای فرهنگي اجراي IWM(تهيه پيوست فرهنگي) نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوين دستورالعمل بازنگری نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیزها
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل بازنگری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: تدوین دستورالعمل ارزیابی کارایی نسخه پیشنهادی IWM از طریق انجام مطالعه موردی در آبخیزهاي نمونه
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل ارزیابی کارایی IWM در آبخیزهاي نمونه نمایش جزئیات