Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

جزئیات پروژه
هدف فرعی: شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاست‌ها و طرح‌ها) و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدید¬ها ( SWOT) برای نیل به مدیریت جامع آبخیزهای کشور
گام: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM
کد پروژه: 18
عنوان پروژه: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM
وضعیت پروژه: درحال واگذاری
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات:
1- شناخت وضع موجود
1-1-سابقه تحقیق، بررسی گزارش‌های موجود از موانع موجود در تحقق IWMدر جهان و ایران(ادبیات پژوهش)
1-2-مدل‌های تشریحی و تجزیه و تحلیل مسائل و موانع موجود در تحقق IWM
1-3-شناسایی و بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی موجود در تحقق IWM
1-4-شناسایی و بررسی موانع ساختاری، سیاستی و قانونی موجود در تحقق IWM
1-5-ارائه جمع‌بندی تحلیل یا مدل تحلیلی جهت دسته‌بندی و خلاصه‌سازی موانع موجود در تحقق IWM
2-ارائه توصیه‌هایی جهت اصلاح سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی و رفع موانع فوق‌الذکر در تحقق رویکردIWM
2-1- جمع آوری نتایج و دستاوردهای پروژه‌های قبلی مرتبط با اصول و مبانی IWM در شرایط کشور ایران
2-2- تدوین پیش‌نویس توصیه‌هایی جهت اصلاح سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی جهت رفع موانع فوق‌الذکر و تحقق رویکردIWM

خروجی ها: گزارش
زمان بندی:  ماه
ملاحظات:
کارگروه های اصلی:
ساختار سازماني، مالي و قانوني
کارگروه های فرعی:
هدايت، تلفيق و سنتز
اجتماعي، فرهنگي و ديني
اقتصادي
مقیاس پروژه: