Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

جزئیات پروژه
هدف فرعی: شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاست‌ها و طرح‌ها) و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدید¬ها ( SWOT) برای نیل به مدیریت جامع آبخیزهای کشور
گام: ارزیابی نظام‌نامه (دستورالعمل) های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخيزهاي کشور بر اساس اصول و مبانی IWM
کد پروژه: 11
عنوان پروژه: ارزیابی نظام¬نامه (دستورالعمل)‌های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخیزهای کشور بر اساس اصول و مبانی مدیریت جامع آبخیزها
وضعیت پروژه: درحال واگذاری
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات:
1- گردآوری کلیه مستندات مرتبط (دستورالعمل، راهنما، ... و احتمالاً شرح خدمات¬های پراکنده) از دستگاه¬های ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور
2- گردآوری مستندات مشابه (مرتبط) از سایر کشورها
3- بررسی مقایسه¬ای و تحلیل مستندات گردآوری شده با توجه به اصول و مبانی تدوین شده در خصوص «معیارها و روش¬های ارزیابی در مدیریت جامع آبخیزها» (پروژه شماره 7: بررسی و تبیین ابعاد، معیارها و روش‌های ارزیابی در مديريت جامع آبخیزها)
4- بررسی پروژه¬های انجام شده مدیریت جامع آبخیزها و مدیریت جامع منابع آب در کشور و گزینش تعدادی از آنها به منظور ارزیابی دستورالعمل¬ها
5- ارزیابی دستورالعمل یا راهنما¬های موجود (در ابعاد: کفایت، وضوح و صراحت، و نیز جامع¬نگری) با توجه به کار انجام شده در پروژه¬های منتخب
6- جمع¬بندی و ارائه نقاط قوت و ضعف دستورالعمل¬های موجود و ارائه پيشنهادات

خروجی ها: گزارش
زمان بندی:  ماه
ملاحظات:
کارگروه های اصلی:
هدايت، تلفيق و سنتز
کارگروه های فرعی:
اجتماعي، فرهنگي و ديني
ساختار سازماني، مالي و قانوني
مقیاس پروژه:
منطقه ای
ملی
بین المللی