Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

نشست مشترک مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع و مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

به منظور انتخاب و پیشنهاد آبخیز نمونه از هر منطقه همگن بر اساس معیارهای لازم، نشست مشترکی در روز شنبه مورخ 1394/5/24 در محل دفتر مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان تشکیل شد. نشست با حضور مدیر پروژه طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مدیر کل و مدیران ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان تشکیل شد. طی این جلسه حوضه رودخانه گرگانرود و آبخیز چهل‌چای به عنوان حوضه نمونه بر اساس سوابق مطالعاتی و اجرایی انجام شده در این آبخیز و معیارهای مشخص در راستای اجرایی کردن طرح کلان ملی به شکل اولیه انتخاب شده و موانع و مسائل مرتبط با پروژه پیشاهنگ مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف آمادگی کامل خود را برای اقدام مشترک اعلام کردند. در این خصوص مقرر شد چارچوب سازمانی وا جرایی توسط طرفین ظرف مدت سه هفته آماده و ارایه شود.