Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

بازدید تیم تحقیقاتی پروژه "تدوین برنامه آمایش سرزمین و مدیریت جامع از حوزه آبخیز حبله¬رود

تیم تحقیقاتی پروژه "تدوین برنامه آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوزه آبخیز حبله­رود" شامل دکتر واحدبردی شیخ عضو هئیت علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه دو نفر از دانشجویان دوره دکتری تخصصی آبخیزداری و دکتر حمید عبداللهیان عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همراه سه نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، با هدف انتخاب یک زیرحوضه از حوزه آبخیز حبله­رود به عنوان پایلوت مشترک پروژه تدوین برنامه آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوزه آبخیز حبله­رود و طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور، همچنین ارزیابی و تحلیل شبکه ذینفعان و شبکه­های اجتماعی حوزه آبخیز حبله­رود از مورخه 20 اردیبهشت 1396 به مدت سه روز از بخش­های شمالی حوزه آبخیز حبله­رود واقع در محدوده شهرستان فیروزکوه (روستاهای سرانزا، شهرآباد، طرود، گورسفید و مهن) بازدید میدانی داشتند. برای انتخاب زیرحوضه پایلوت، ابتدا بر اساس مطالعات قبلی آمایش سرزمین و شاخص­های متعدد پیش­بینی شده در قالب جداول و فرم­ها، زیرحوضه­های مختلف از طریق برگزاری جلسه هم­اندیشی با کارشناسان محلی امتیازدهی شدند و بعد از امتیازدهی، بازدیدهای میدانی از زیرحوضه­های منتخب بعمل آمد و در نهایت با توجه به شاخص­های متعدد و پیمایش­های میدانی، زیرحوضه گورسفید مشتمل بر روستاهای گورسفید، طرود، سرانزا و مهن به عنوان زیرحوضه پایلوت انتخاب و به مجریان طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله­رود و طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه آبخیز معرفی شد