Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

خلاصه وضعیت پروژه های طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز

لیست پروژه های تکمیل شده و یا در حال انجام طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز (IWM)

(به روز رسانی تا پانزدهم بهمن ماه 1395)

 

ملاحظات

درصد پیشرفت

وضعیت جاری

هدف

عنوان پروژه

ردیف

-

100

پایان یافته

تعریف و تبیین IWM

بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در IWM

1

پایلوت در استانهای خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری

55

در حال تکمیل

تعریف و تبیین IWM

تببین نقش جوامع محلی و ذی نفعان در مدیریت مشارکتی آبخیزها

2

-

95

تکمیل شده

تعریف و تبیین IWM

بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات مرتبط با مدیریت جامع آبخیزها و بررسی قابلیت­ها و موانع تحقق مدیریت جامع حوزه­های آبخیز

3

-

95

تکمیل شده

شناخت وضع موجود و پهنه بندی آبخیزهای کشور

ارزیابی تنوع محیطی ایران

4

-

50

درحال تکمیل

پهنه بندی آبخیزهای کشور

روشهای متداول منطقه بندی و پیشینه منطقه بندی آبخیزها  در ایران و جهان و تعیین مناطق همگن

5

-

35

در حال تکمیل

پهنه بندی آبخیزهای کشور

اولویت­بندی و انتخاب آبخیزهای نمونه مناطق همگن در کشور با استفاده از معیارهای مناسب

6

در حوضه رودخانه های اترک و ارس

-

مرحله انعقاد قرارداد

شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود

بررسی مسائل حوضه­های مرزی مشترک با کشورهای مجاور

7

-

60

درحال تکمیل

تلفیق شاخص ها و اولویت بندی آبخیزها

سلامت و پایداری حوزه­های آبخیز

8

اجراء در حوضه پایلوت

95

تکمیل شده

شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود و زمینه سازی مدل IWM

بازخوانی و تحلیل مدل طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود

9

اجراء در حوضه پایلوت

35

درحال تکمیل

ارائه مدل الگویی IWM

تدوین برنامه آمایش سرزمین و مدل مدیریت جامع حوضه رودخانه حبله رود

10

اجراء در حوضه پایلوت

5

مرحله اولیه

ارائه مدل الگویی IWM

ارائه مدل مدیریت جامع حوضه رودخانه گرگان رود

11