مجموعه مقالات طرح کلان در سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

مجموعه مقالات طرح کلان در سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

ارائه یک چارچوب شاخص محور برای ارزیابی جامع سلامت و پایداری آبخیزها
wmsP277

معرفی چارچوب سلسله‌مراتبی چند مقیاسی برای مدیریت موثر حوضه‎های رودخانه‎ای
wmsP278

ارزیابی ریسک آب¬های زیرزمینی حوضه رودخانه حبله¬رود
wmsP279

شناسایی عوامل، اثرات، ارتباط ها، فرآیندها و الویت گذاری فشارها با رویکرد DPSIR
wmsP298

کاربرد مهندسی ارزش در پیاده سازی رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز
wmsP271

لزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه¬ای در حوضه¬های رودخانه ای فرامرزی
wmsP276

تحلیل شبکه نهادی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان: شبکه همکاری
wmsP275

واکاوی شبکه تبادل اطلاعات سازمانی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی
wmsP274

شناسایی و اولویت¬بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه¬ریزی مدیریت حوضه رودخانه حبله رود
wmsP273

تدوین ساختار سازمان کار مدیریت جامع حوزه‌ آبخیز (مورد مطالعه: حوضه آبخیز چهل چای)
wmsP272

دستاوردهای پروژه انتخاب آبخیزهای نمونه در مناطق همگن کشور
wms97P68T12

دستاوردهای پروژه انتخاب آبخیزهای نمونه در مناطق همگن کشور (۲)
wmsP68T12

تحلیل مروری مفاهیم و روش های ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزها
wmsP85T2

ارزیابی ریسک آلودگی آبهای زیرزمینی حوضه رودخانه حبله رود
wmsP248