گزارش بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

گزارش بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها

گزارش بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها برای دانلود فایل کلیک نمایید.