پروژه های در دست مطالعه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن
عنوان گام: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب نمایش جزئیات