جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: تدوین دستورالعمل ارزیابی کارایی نسخه پیشنهادی IWM از طریق انجام مطالعه موردی در آبخیزهاي نمونه
کد پروژه: 58
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل ارزیابی کارایی IWM در آبخیزهاي نمونه
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 1- انتخاب مناطق و آبخيزهای نمونه در سطح کشور (بر اساس خروجی پروژه منطقه‌بندی آبخیزهای کشور)
2- تشکيل تيم کارشناسي منطقه¬اي و نظارت ملي
3- تبيين مراحل اجرايي مطابق با دستورالعمل اجرای IWM تیپ منطقه‌اي
4- ارائه برنامه زمان¬بندي IWM و تفکيک گام¬هاي اجرايي
5- ارائه برنامه پایش شاخص¬ها و ارزشیابی در حين اجرا و مقطعي برای آبخیز های نمونه
6- دستورالعمل تحليل نقاط قوت و ضعف نقشه علمی مدیریت جامع آبخیز کشور در آبخيزهاي نمونه

خروجی ها: گزارش طرح 
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

هدايت، تلفيق و سنتز

کارگروه های فرعی: مقیاس پروژه:

منطقه ای
ملی