جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: تدوين دستورالعمل بازنگری نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیزها
کد پروژه: 57
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل بازنگری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیزها
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 
1-بررسی و تحلیل روند اجرا و به‌کارگیری نقشه علمی IWM
2-دستورالعمل مقایسه وضعیت قبل و بعد از به‌کارگیری نقشه علمی IWM
3- تعیین مرجع و چگونگی فرآیند و پروتکل بازنگری نقشه علمی IWM
4-تعیین دوره‌های زمانی لازم برای بازنگری نقشه علمی IWM
5- تعیین چگونگی پایش به‌کارگیری نقشه علمی IWM
6-تدوین و ارائه شاخص‌های لازم جهت پایش و ارزشیابی به‌کارگیری نقشه علمی IWM
7- ارائه راهکارهای لازم جهت اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات لازم از جمله اصلاحی و یا ارزیابی مجدد نقشه علمی IWM
8- بررسی فرآیندها و محتوی سند با شرایط جدید و تعیین ضرورت و میزان بازنگری سند

خروجی ها: نسخه بازنگری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیز
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

هدايت، تلفيق و سنتز

کارگروه های فرعی: مقیاس پروژه:

ملی