جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: پيش‌بيني اثرات فرهنگي اجراي IWM برای آبخیزهاي نمونه
کد پروژه: 56
عنوان پروژه: پيش‌بيني پیامدهای فرهنگي اجراي IWM(تهيه پيوست فرهنگي)
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 
1- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر نگرش، ارزش¬ها و باورهای مردم نسبت به مصرف منابع پایه (آب، خاک، پوشش‌گیاهی و محیط زیست).
2- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر نگرش، ارزش¬ها و باورهای کارشناسان و عوامل اجرایی دخیل در مدیریت جامع آبخیزها نسبت به مصرف منابع پایه (آب، خاک، پوشش‌گیاهی و محیط زیست).
3- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر نظم اجتماعی (قانو¬ن¬گرایی، تعهد به هنجارهای مشترک، امنیت اجتماعی) و بر تضادهای فردی و گروهی ذینفعان
4- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر فرهنگ کار گروهی و روحیه تعاون در مدیریت جامع آبخیزها
5- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر آداب و رسوم محلی، اخلاق عمومی، اقتصادی و محیط‌زیستی ذینفعان.
6- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر تفکر عقلانی، خلاقیت و نوآوری ذینفعان
7- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر دسترسی برابر ذینفعان به خدمات و ارتقاء عدالت.
8- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر هویت و میراث فرهنگی، هویت دینی و احساس تعلق به روش زندگی اسلامی-ایرانی ذینفعان
9- مطالعه اثرات مدیریت جامع آبخیزها بر خودباوری و استقلال ذینفعان.
10- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر ارتباطات فرهنگی ذینفعان و کالاها و خدمات فرهنگی آنها
11- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر فرهنگ گردشگری ذینفعان و بسترسازی لازم
12- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر بهداشت روانی ذینفعان
13- مطالعه اثرات اجرای مدیریت جامع آبخیزها بر مشارکت مردم، تشکل‌های محلی، سازمان‌های مردم نهاد در سلامت و پایداری آبخیزها
14- مطالعه موانع فرهنگی اجرای موفق مدیریت جامع آبخیزها

خروجی ها: پیوست فرهنگی
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

اجتماعي، فرهنگي و ديني

کارگروه های فرعی:

هدايت، تلفيق و سنتز
نظام آموزش، تحقيقات و ترويج

مقیاس پروژه: