جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: پيش‌بيني اثرات بيوفيزيكي، اقتصادي و اجتماعي اجراي IWM برای آبخیزهاي نمونه
کد پروژه: 55
عنوان پروژه: پيش‌بيني اثرات بيو- فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي اجراي IWM برای آبخیز نمونه
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 
1- بررسی تجارب داخلی و جهانی از آثار بیوفیزیکی، اقتصادی و اجتماعی IWMدر آبخیزها
2- ارائه مدل مفهومی در مدیریت جامع آبخیز بر اساس نظام‌های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی
3- تعیین معیار‌ها و شاخص‌های بیوفیزیکی، اقتصادی و اجتماعی IWMدر آبخیزهای نمونه
4- بررسی روش‎های پیش‌بینی و کمی کردن آثار بیوفیزیکی، اقتصادی و اجتماعی
5- انتخاب مناطق و آبخیزهای نمونه در سطح کشور (بر اساس خروجی پروژه‌های منطقه‌بندی) برای بررسی‌های میدانی
5-1- بررسی دیدگاه بهره‎برداران از آبخیزها در ارتباط با آثار احتمالی IWM
5-2- بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در ارتباط با آثار احتمالی IWM
6- تحلیل کمی و کیفی آثار اقتصادی ناشی از اجرای IWM
7- تحلیل کمی و کیفی آثار اجتماعی ناشی از اجرای IWM
8- تحلیل کمی و کیفی آثار بیوفیزیکی ناشی از اجرای IWM
9- تهیه مدل رفتارسنجی آبخیز نسبت به اجرای اقدامات IWM
10- ارائه راهکارهای پیشنهادی

خروجی ها: گزارش 
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

ارزيابي منابع زيست بوم
اجتماعي، فرهنگي و ديني
اقتصادي

کارگروه های فرعی:

هدايت، تلفيق و سنتز

مقیاس پروژه: