جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: تدوین دستورالعمل‌های پایش و ارزشیابی (Evaluation) اثرات اجرای IWM
کد پروژه: 54
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل‌های پایش و ارزشیابی اثرات اجرای IWM
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 
1-بررسی مبانی پایش و ارزشیابی برنامه‌ها و پروژه‌ها
2-بررسی پیشینه پایش و ارزشیابی طرح های منابع‌طبیعی و آبخیزداری در ایران و جهان
3-بررسی راهبردها و دستورالعمل های موجود پایش و ارزشیابی طرح ها و برنامه ها در زمینه منابع‌طبیعی و آبخیزداری
4-بررسی نقادانه راهبردهاو دستورالعمل های استخراج شده در مقایسه با شرایط کشور
5-پیشنهاد راهبرد یا دستورالعمل اصلاح شده یا مناسب برای پایش و ارزشیابی اثرات اجرای IWM در ایران
5-1- تبیین ضرورت و اهمیت پایش و ارزشیابی در مدیریت جامع آبخیزها
5-2- تدوین اهداف پایش و ارزشیابی طرح‌ها و اقدامات و فعالیت های IWM
5-3- تدوین مراحل پایش و ارزشیابی طرح‌ها و اقدامات و فعالیت‌های هر مرحله (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد اجرا)
5-4- تعریف رویکردها، شاخص ها و معیارهای مختلف پایش و ارزشیابی در هر مرحله
5-5- تدوین طرح نحوه‌ی سنجش و ثبت موفقیت‌ها و شکست‌ها
5-6- تدوین چهارچوب سازمانی و تبیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها و منابع مورد نیاز

خروجی ها: گزارش و دستورالعمل راهنما، ارائه استاندارد پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت جامع آبخیز
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

هدايت، تلفيق و سنتز

کارگروه های فرعی:

مقیاس پروژه: