جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: تدوین نظامنامه (دستورالعمل) اجرای IWM تیپ منطقه‌اي و ارائه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز IWM 
کد پروژه: 53
عنوان پروژه: تدوین نظامنامه (دستورالعمل) اجرای IWMتیپ منطقه‌اي و ارائه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 
1- بررسی و کسب آمادگی سازمانی، فنی، مالی، نیروی انسانی و تدارکاتی به ترتیب سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی
2- تدوین آئین‌نامه واگذاری به مشاور و نظارت و داوری گزارش‌های طرح
3- به‌کارگیری رهیافت‌ها و روش‌های سیستمی، مشارکتی چندرشته‌ای جهت تعیین ذینفع‌ها و تعاملات با منافع آبخیز، وضع موجود، اولویت‌ها و اهداف
4- تعیین آبخیزهای همگن بحرانی و غیربحرانی بر اساس شاخص‌های IWM و آستانه‌های آنها با دید سیستمی در مقیاس‌های مختلف
5- اولویت‌بندی موضوعی، مکانی و زمانی آبخیزهای همگن برای اجرای برنامه‌های IWM
6- تدوین و طراحی برنامه‌ها و ارائه تقویم زمانی و توالی و ارتباط افقی و عمودی فازهای اجرای برنامه‌ها
7– تعیین ضوابط ویژه طراحی و تدوین برنامه‌هایIWM
7- بازخورد و اصلاحی لازم منطقه‌ای در سند راهبردی IWM
8- ارائه برنامه پایش، پیش‌بینی اثرات و ارزشیابی برنامه‌ها

خروجی ها: سند راهنمای الزامات اجرایی تلفیق و الگوی ملی IWM(دستورالعمل)
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

هدايت، تلفيق و سنتز

کارگروه های فرعی:

نظام آموزش، تحقيقات و ترويج
ساختار سازماني، مالي و قانوني

مقیاس پروژه: