جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: بررسی و پیشنهاد راهکار قانونی و تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي به‌کارگیری ملي و منطقه‌اي سند نقشه علمی مدیریت جامع آبخیز در مدیریت منابع طبيعي
کد پروژه: 52
عنوان پروژه: بررسی و پیشنهاد راهکارهای قانونی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های به‌کارگیری نقشه علمی مدیریت جامع آبخیزها در مدیریت منابع‌طبیعی و طرح‌هاي توسعه‌ای و عمرانی کشور
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 1- بررسي موارد قانونی، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط موجود با مدیریت جامع آبخيز
2- ارزیابی و تحلیل کارامدی قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت جامع آبخیزها
3- تحلیل خلأها و تضادهای قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌ها با نیازهای فنی تخصصی IWM
4- تدوين و پیشنهاد راه¬کارهای قانونی، ضوابط و دستورالعمل‌های تخصصي، فني و اجرايي
5- پیشنهاد ضوابط به‌کارگیری نقشه علمی مدیریت جامع آبخیز در مدیریت منابع‌طبیعی و طرح‌هاي توسعه‌ای و عمرانی
6- بازبيني و تنظيم و اصلاح نقشه علمی مدیریت جامع آبخیز در صورت لزوم
7- بررسی ضوابط و اعمال IWM در متن برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، آمایش و سند چشم‌انداز 1404

خروجی ها: 1- قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌های پیشنهادی 2- گزارش طرح 
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

هدايت، تلفيق و سنتز

کارگروه های فرعی:

ساختار سازماني، مالي و قانوني

مقیاس پروژه: