جزئیات پروژه – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

هدف فرعی: تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
گام: تدوين سند نقشه علمي مديريت جامع آبخيز كشور
کد پروژه: 51
عنوان پروژه: تدوين سند راهبردی نقشه علمی- کاربردی IWM كشور
وضعیت پروژه: درانتظار واگذاری 
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 
1- مفاهیم سند راهبردی و نقشه جامع علمی یا نقشه راه
2- جایگاه نقشه جامع علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیز در مدیریت و هدایت توسعه کشور
3- سناریو‌سازی در تدوین سند راهبردی و تهیه نقشه جامع علمی
4- بررسیسناریو‌های بلند مدت و کوتاه، کند و تند، مدل ایرانی و مدل‌های وارداتی
5- تعیینواحد کار، مقیاس و فرمت نقشه جامع علمی
5-1- متن سند راهبردی
5-1-1- ترسیم جامع وضع مطلوب آتی وآرمانی در سطوح فضایی و زمانیدر مقياس ملي و منطقه اي
5-1-2- محاسبه شاخص‌های قابلیت، محدویت و مدیریت توسعه در مقیاس آیخیز
5-1-3- تدوین برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت و توسعه به تفکیک سناریو‌هاي وضعيت موجود و مطلوب ممكن و آرماني
5-1-4- اولویت‌بندی نوعی (موضوعي)،زمانی و مکانی برنامه‌های عملیاتی
5-2- نقشه جامع
5-2-1- تهیه نقشه جامع نمایش فضایی برنامه‌ها،طرح‌ها در سناريو‌هاي منتخب
5-2-2- بررسی و تعیین مزیت‌های مدیریتی و اجرایی نقشه جامع علمی-کاربردی
5-2-3- تهیه سری نقشه‌هایموضوعی به ازاي هر سناريو
5-2-4- ارائه آرایه نقشه جامع (پهنانگر) و نقشه جزئی (ژرفانگر)
5-2-5- تهیه نقشه جامع علمی دورنمای مدیریت آبخیز در افق هدف با سناریو های منتخب
5-2-6- فراخوان همگانی در خصوص ارزیابی جامعیت الگوی ملی نقشه علمی- کاربردی آبخیزداری ایران

خروجی ها: 1-نقشه راه و سند عملیاتی- اجرایی تحول در آبخیزداری کشور و مشارکت در توسعه فضای ملیو 2-گزارش‌ها و نقشه‌های تولیدی در این طرح
زمان بندی:  ماه
ملاحظات: 
کارگروه های اصلی:

هدايت، تلفيق و سنتز

کارگروه های فرعی:

مقیاس پروژه: