تعیین شاخص‌های سلامت و پايداري و پهنه‌بندی آبخیزهای کشور – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تعيين معیارها، شاخص‌ها و حدود قابل تحمل/ آستانه سلامت و پايداري آبخيزها نمایش جزئیات