تدوین راهبردهای سازمانی، مالی و قانونی- حقوقی با رویکرد ذینفع‌محور برای مدیریت جامع آبخیزهای کشور – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و پیشنهاد ساختار سازمان کار مناسب جهت ایجاد هماهنگی و مشارکت کلیه ذینفعان و ذیربطان به منظور تحقق اهداف IWM نمایش جزئیات
عنوان پروژه: ارزیابی ظرفیت‌های اداری و برنامه‌ریزی موجود و تدوین دستورالعمل ظرفيت‌سازي سازماني در سطوح مختلف تصميم‌گيري نمایش جزئیات