تدوين برنامه‌هاي حوضه‌هاي رودخانه‌اي كشور – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین رئوس برنامه اقدام در حوضه رودخانه‌هاي اصلي كشور با رویکرد اکوسیستمی (زیست بومی) و مشارکتی نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسي مسائل تخصيص آب به كاربران مختلف و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در ارتباط با IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین برنامه‌های مدیریت جامع آبخیزهای شهری نمایش جزئیات